Anna Ramis Assens

Soc mare, mestra i pedagoga… Una enamorada de les relacions humanes que tinc el goig de treballar amb educadors (mares, pares, mestres, professores… directius).

Com a mare ha educat dos fills i he gaudit de formar part amb altres pares i mares en grups de reflexió, en formacions, etc.

Com a mestra he organitzat reunions de pares, he fet entrevistes. Com a professora universitària he format altres mestres preparant-los per afrontar la tasca de professional docent amb tot el que té de relació amb els altres adults, pares d’alumnes.

I com a pedagoga ha assessorat centres, he fet molta formació a mestres, professors i directius; he assessorat juntes d’ampas; he impulsat i col·laborat en diversos programes de relació/formació pares/escola com: el FEAC (Família/Escola, Acció Compartida de la FECC) el Créixer en Família (de la Direcció general de Famílies), i altres.

Aprenc constantment dels qui em demanen formació, ja siguin docents com altres professionals que treballen amb famílies, com si són les mateixes famílies.

http://www.annaramis.cat/