FORMACIÓ BES EN SUPERVISIÓ PROFESSIONAL

La supervisió professional s’erigeix ​​com a recurs bàsic essencial per a la cura, la provenció i la prevenció de riscos laborals en els contextos professionals en els que es treballa amb persones. Els beneficis i les seves evidències fonamenten i argumenten el valor de la supervisió com a dispositiu de cura en els equips i les institucions que treballen i tenen cura de persones.

Aquesta formació es fonamenta en el model de la pràctica de supervisió desenvolupat durant més de deu anys d’experiència de Barcelona Espai de Supervisió (BES) en els àmbits social, de la salut i de l’educació, així com les tècniques i recursos que el concreten.

Aquesta activitat formativa ha rebut el reconeixement de formació d’interès en serveis socials concedit pel Departament de Drets Socials.

Professionals dels àmbits educatiu, sanitari i social que estiguin interessats/ades en la supervisió professional.

Càrrecs de direcció-coordinació, lideratge i gestió d’equips humans.

Formadors d’equips i professionals.

Màxim de 20 persones per edició.

 • Generar un espai de cura on fomentar el benestar i la salut dels professionals.
 • Conèixer el procés de supervisió professional en contextos en els que es treballa amb persones.
 • Iniciar-se en la pràctica de la supervisió en contextos grupals de cura.
 • Incorporar tècniques i eines pràctiques per a la conducció, la gestió i la supervisió d’institucions, equips professionals i grups.
 • Confeccionar i revisar projectes i pràctiques de supervisió en les diverses institucions i marcs professionals.
 • Reflexionar amb profunditat sobre la pròpia intervenció professional, rols i tasques de l’equip.
 • Promoure processos de reflexió, innovació i investigació-acció als llocs de treball.
 • Prevenir els riscos psicosocials associats a la funció del rol professional (en l’àmbit educatiu, social o sanitari).
 • Anàlisi dels diferents tipus de supervisió i la seva evolució.
 • El procés de supervisió professional. Teoria i pràctica.
 • Origen i evolució de la supervisió.
 • Anàlisi dels diferents tipus de supervisió des dels àmbits social, educatiu i de la salut. 
 • Objectius explícits i implícits de la supervisió.
 • Beneficis de la supervisió.
 • L’enquadrament tècnic i humà de la supervisió.
 • Els límits en la supervisió i de la supervisió.
 • El procés de supervisió professional. Teoria i pràctica.
 • Les institucions, els equips i les famílies, com a grups humans.
 • La conducció, co-conducció i observació de grups de supervisió.
 • La figura del conductor i les seves funcions en un espai grupal.
 • Dinàmiques i fenòmens grupals.
 • Diferents perspectives de l’abordatge dels grups.
 • Desenvolupament de tècniques i propostes grupals.
 • La consciència d’acabament de la supervisió.
 • Tipus de tancaments de la supervisió.
 • Avaluació i recollida d’evidències.
 • Confecció i revisió de projectes i pràctiques de supervisió.

Classes presencials a l’Espai BES de Barcelona (carrer Sardenya 229, 2on 4a).

La Formació BES en Supervisió Professional s’organitza en 10 mòduls presencials de 12 hores cadascun, amb periodicitat mensual, divendres a la tarda i dissabte en matí i tarda. Contempla 120 hores presencials (intervisió, fonamentació teòrica, anàlisi de situacions, taller de recursos), 20 hores de pràctiques en dispositius grupals i 40 hores de treball autònom no presencial.

La proposta és teòrica-pràctica i es posen en acció els continguts per poder-los integrar a la pràctica de la supervisió professional, de la gestió, lideratge i acompanyament des de la cura.

S’ofereixen eines pràctiques als participants per a la supervisió, la conducció i la gestió d’equips professionals i grups.

Tindrà un abordatge participatiu, interactiu, experiencial i dinàmic. S’oferiran experiències pràctiques que facilitin l’aprenentatge dels diferents recursos, tècniques i habilitats per treballar i supervisar professionals.

La metodologia combinarà les exposicions dels formadors sobre els continguts del programa amb la reflexió en grup i subgrups; també s’analitzaran situacions pràctiques presentades per les persones participants o pels formadors.

10 mòduls (180 hores): 120h presencials, 40h de treball autònom no presencial i 20h de pràctiques.

Distribuït en els següents eixos formatius:

Intervisió grupal (60h). Experiència interpersonal situada en l’aquí i l’ara on explorar i analitzar els fenòmens grupals que esdevenen en el procés grupal.

Fonamentació teòrica (30h). Reflexió teòrica col·lectiva a partir de les lectures indicades.

Anàlisi de situacions (20h). Presentació i discussió de situacions professionals difícils en l’actualitat professional dels membres del grup.

Taller de recursos (20h). Presentació i experimentació amb recursos orientats a treballs específics de grup i a la revisió de l’estil de conducció.

Treball de síntesi (30h). Presentació individual d’un exercici d’elaboració dels continguts de la formació (reflexió teòrica, proposta metodològica, memòria d’intervenció).

Pràctiques de supervisió (20h). Conducció, co-conducció, observació i registre del grup de supervisió intern.

Horaris

Divendres de 17:30h a 21:30 i dissabtes de 9:00 a 14:00 i de 15:30 a 20:30.

Calendari 2024

Gener 26 i 27 

Febrer 23 i 24

Març 22 i 23

Abril 26 i 27

Maig 24 i 25

Juny 28 i 29

Setembre 27 i 28

Octubre 25 i 26

Novembre 22 i 23

Desembre 13 i 14

Es realitzarà a través del seguiment continuat de les activitats realitzades i participació a les sessions grupals.

En acabar el curs, des del BES s’expedirà un diploma de participació. Els criteris per optar a l’acreditació seran:

 • Assistència del 80% del total d’hores presencials.
 • Realització d’un treball final de síntesi.

Amb la col·laboració de