POLÍTICA D’ENTREGA I DEVOLUCIONS

POLÍTICA D’ENTREGA DEL PRODUCTE

Barcelona Espai de Supervisió S.L. entrega els productes de manera presencial a l’Espai BES (Carrer Sardenya, 229, 2n, 4a – 08013 Barcelona. Catalunya. Espanya) o en Institucions i domicilis en calendaris convinguts. El producte també pot ser entregat a través de diverses plataformes de tele-formació a convenir. El producte també pot ser entregat a través de d’una empresa de transport externa amb cobrament del porteig en destinació (el destinatari ha d’abonar els costos del transport en el moment de rebre el producte).

En el cas que el producte no estigui disponible un cop realitzada la compra, Barcelona Espai de Supervisió informarà el client per correu electrònic o telèfon que es procedeix a l’anul·lació total o parcial de la comanda. Aquesta anul·lació parcial no anul·la la totalitat de la comanda, sense perjudici de l’exercici que, si s’escau pugui fer l’usuari de el dret de desistiment legalment previst. En cas que es produeixi una anul·lació parcial amb causa en la no disponibilitat del producte, Barcelona Espai de Supervisió reemborsarà l’import que hagi abonat el client.

POLÍTICA DE DEVOLUCIONS EN CAS DE CANCEL·LACIÓ

El BES ofereix la devolució de la majoria de serveis en diferents terminis i condicions. Els serveis a particulars que ofereix el BES estan subjectes a la següent política de cancel·lacions:

En tot moment l’usuari pot desistir o posposar els serveis sol·licitats tenint dret a la devolució de les quantitats que hagués abonat, tant si es tracta del preu total com de la paga i senyal, però haurà d’indemnitzar al BES pels conceptes que a continuació es detallen per les despeses de gestió i per facilitar la viabilitat de l’activitat malgrat la seva baixa:

  • Cancel·lacions amb 30 dies o més sobre la data d’inici, es tornarà l’import abonat complet.
  • Cancel·lacions entre 29 i 16 dies abans de la data d’inici, es tornarà el 50% de l’import abonat.
  • Cancel·lacions entre 15 dies o menys abans de la data d’inici, no es tornarà cap quantitat.
  • Si la persona inscrita no pot participar en l’activitat/esdeveniment i previ avís d’almenys 5 dies laborables d’anticipació a la data de celebració, es podrà substituir de forma gratuïta per una altra persona aportant les dades completes de la mateixa.
  • Si la persona inscrita no pot participar en l’activitat/esdeveniment i previ avís d’almenys 5 dies laborables d’anticipació a la data de celebració, podrà participar en la mateixa formació en la següent edició en el cas que es faci.
  • Si la persona es dona de baixa una vegada iniciada l’activitat, no es tornarà cap quantitat.

* Per les seves característiques particulars, la política de devolucions de la Formació BES en Supervisió Professional no contempla la devolució de l’import abonat, ni cap percentatge del mateix, dels pagaments realitzats a partir de l’1 de novembre.

Aquesta política té la finalitat de mantenir la viabilitat de l’activitat malgrat la baixa de participants, cal tenir en compte que els grups de treball es constitueixen atenent les condicions pròpies de la tasca i el BES necessita garantir el seu desenvolupament en uns condicions de qualitat.

Les cancel·lacions o modificacions s’hauran de notificar per escrit a l’adreça electrònica info@espaibes.cat, tenint efecte a partir de la data de recepció de la notificació.

Com es portarà a terme el reemborsament?

Les devolucions dels imports abonats per reserva es realitzaran en un termini màxim de 20 dies hàbils després de la confirmació de la cancel·lació.

Política de cancel·lació per part del BES

El BES es reserva el dret d’anul·lar o modificar la data de celebració d’una activitat en cas que no existeixi aforament suficient per a la seva realització o bé en cas que existeixin circumstàncies alienes a la seva voluntat comunicant-ho, com a mínim, en un termini de tres dies hàbils anteriors a la data inicial prevista de celebració. En el cas que s’anul·li la convocatòria o que la modificació de la data suposi la impossibilitat d’assistència de les persones inscrites, el BES procedirà exclusivament a la devolució de les quotes de inscripció, sense que hagi d’abonar altres despeses o imports addicionals en els que, en el seu cas, hagueren pogut incórrer les persones inscrites. La notificació de cancel·lació es farà a través del canal amb el que la persona inscrita hagi contactat amb el BES.