Anna Ramis Assens

Soc mare, mestra i pedagoga… Una enamorada de les relacions humanes que tinc el goig de treballar amb educadors (mares, pares, mestres, professores… directius).

Com a mare ha educat dos fills i he gaudit de formar part amb altres pares i mares en grups de reflexió, en formacions, etc.

Com a mestra he organitzat reunions de pares, he fet entrevistes. Com a professora universitària he format altres mestres preparant-los per afrontar la tasca de professional docent amb tot el que té de relació amb els altres adults, pares d’alumnes.

I com a pedagoga ha assessorat centres, he fet molta formació a mestres, professors i directius; he assessorat juntes d’ampas; he impulsat i col•laborat en diversos programes de relació/formació pares/escola com: el FEAC (Família/Escola, Acció Compartida de la FECC) el Créixer en Família (de la Direcció general de Famílies), i altres.

Aprenc constantment dels qui em demanen formació, ja siguin docents com altres professionals que treballen amb famílies, com si són les mateixes famílies.

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Share on Google+0Email this to someone